Warning: mail() has been disabled for security reasons in /var/www/consilium.cat/datos/web/secure.php on line 1091
Consell, Assessorament & Defensa Jurídica

Actualitat

Juliol 2010 - INCIDÈNCIA FISCAL DE LA DISSOLUCIÓ DEL RÈGIM ECONÒMIC MATRIMONIAL DE SEPARACIÓ DE BÉNS RESPECTE DELS BÉNS INDIVISIBLES-.

Segons interpretació jurisprudencial reiterada, el règim econòmic matrimonial de separació de béns no constitueix una comunitat patrimonial per raó del matrimoni, de forma que el tracte tributari de la... Més…

Juny 2010 - Tributació de les adjudicacions i transmissions per dissolució del matrimoni - Separació de béns

   TRIBUNAL SUPREM   Adjudicacions i transmissions originades per la dissolució del matrimoni L’exempció de tributs únicament és aplicable a les dissolucions en que hi hagi... Més…

Juny 2010 - IMPOST SOBRE SUCCESSIONS - NOUS TIPUS, REDUCCIONS i TARIFES APLICABLES

IMPOST SOBRE SUCCESSIONS NOUS TIPUS, REDUCCIONS i TARIFES APLICABLES (Llei 26/2009 de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives de la Generalitat de Catalunya en l’Impost de Successions. (D.O.G.C. 31/12/09)... Més…

Abril 2010 - Millora dels requisits i dels terminis per a recuperar l’IVA en el cas de crèdits incobrables

Reial Decret Llei 6/2010 –millora dels requisits i dels terminis per a recuperar l’IVA en el cas de crèdits incobrables. Per a poder recuperar l’IVA de les factures totalment o parcialment incobrables de clients no... Més…

Abril 2010 - MODIFICACIONS FISCALS INTRODUÏDES PEL REIAL DECRET-LLEI 2/2010, DE 9 D’ABRIL, DE MESURES PER A L’IMPULS DE LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA I EL TREBALL.

MODIFICACIONS FISCALS INTRODUÏDES PEL REIAL DECRET-LLEI 2/2010, DE 9 D’ABRIL, DE MESURES PER A L’IMPULS DE LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA I EL TREBALL.   Impost sobre la Renda de les Persones... Més…

Abril 2010 - Projecte de Llei del Llibre 2n del Codi Civil de Catalunya, en matèria de família

              El Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya, actualment en tramitació, comportarà alguns canvis substancials en quant als efectes de la separació,... Més…

Març 2010 - Sentència sobre l’ús de planes web P2P amb intercanvi d’arxius

                           Tot seguit es transcriu una recent sentència dictada pel Jutjat Mercantil... Més…

Gener 2010 - Novetats tributàries any 2010

Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (Llei 26/2009. BOE 23.12.09) i d’altres normes estatals   Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)   Desapareix la deducció de 400... Més…

Febrer 2010 - LA SUCCESSIÓ DEL CÒNJUGE VIDU I DEL CONVIVENT SUPERVIVENT EN UNIÓ ESTABLE DE PARELLA A CATALUNYA

LA SUCCESSIÓ DEL CÒNJUGE VIDU I DEL CONVIVENT SUPERVIVENT EN UNIÓ ESTABLE DE PARELLA A CATALUNYA   La Llei 10/2008, 10 de juliol, Llibre IV del Codi Civil de Catalunya, ha introduït importants novetats en la... Més…

Gener 2010 - Salari mínim interprofessional per al 2010

4-I-2010  -  El Ministeri de Treball ha aprovat, per Reial Decret de 30 de desembre de 2009, el nou salari mínim interprofessional per a l'any 2010, que queda fixat en 21,11 euros /dia o 633,30 euros /mes. Text... Més…

[1] [2]