Warning: mail() has been disabled for security reasons in /var/www/consilium.cat/datos/web/secure.php on line 1091
Consell, Assessorament & Defensa Jurídica

Gener 2010 - Fiscalitat de les successions

4-I-2010  -  Dret de successions

El Parlament de Catalunya va aprovar el passat 23 de desembre de 2009, la nova regulació de l'Impost de Successions a Catalunya, que suposa una rebaixa substancial en la càrrega fiscal d'aquest tribut, amb un important increment de les reduccions en les herències en l'àmbit familiar, tant pel que fa al mínim exempt com pel que fa a les reduccions per habitatge familiar i a les persones grans. Es modifica també la tarifa de l'Impost i s'equipara el tractament fiscal de les situacions convivencials d'ajuda mútua al dels descendents del grup II de l'Impost (descendents i adoptats de vint-i-un anys o més, cònjuges, ascendents i adoptants).

Text íntegre de la reforma:

 

Impost sobre successions i donacions

Article 22

Reduccions personals

1. En les adquisicions per causa de mort, incloses les dels beneficiaris de pòlisses d'assegurances de vida, les reduccions personals per raó del parentiu amb el causant o la causant aplicables a la base imposable són les següents:

a) Grup I (adquisicions per descendents i adoptats menors de vint-i-un anys): 275.000 euros, més 33.000 euros per cada any de menys de vint-i-un que tingui el causahavent o la causahavent, fins al límit de 539.000 euros.

b) Grup II (adquisicions per descendents i adoptats de vint-i-un anys o més, cònjuges, ascendents i adoptants):

- Cònjuge: 500.000 euros.

- Fill o filla: 275.000 euros.

- Resta de descendents: 150.000 euros.

- Ascendents: 100.000 euros.

c) Grup III (adquisicions per col·laterals de segon i tercer grau, ascendents i descendents per afinitat): 50.000 euros.

d) Grup IV (adquisicions per col·laterals de quart grau, graus més distants i estranys): no s'aplica cap reducció per raó de parentiu.

2. Els imports establerts per l'apartat 1 es redueixen a la meitat en el cas que el contribuent o la contribuent opti per aplicar qualsevol de les reduccions i exempcions següents:

a) Les reduccions de l'article 2.1.d de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, llevat de la reducció per habitatge habitual regulada per l'apartat tercer del dit article, que és aplicable en tots els casos.

b) Les reduccions dels articles 9 i 10 de la Llei 17/2007, del 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres.

c) Les exempcions i reduccions regulades per la Llei de l'Estat 19/1995, del 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries.

d) Qualsevol altra reducció de la base imposable o exempció que requereixi que el contribuent o la contribuent la sol·liciti o que depengui de la concurrència de determinats requisits el compliment dels quals correspongui exclusivament a la voluntat del contribuent o la contribuent.

Article 23

Reducció per a persones grans

1. En les adquisicions per causa de mort per persones de setanta-cinc anys o més s'aplica una reducció de 275.000 euros.

2. La reducció establerta per l'apartat 1 és incompatible amb la reducció per discapacitat establerta per l'article 2.1.b de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

Article 24

Reducció per l'adquisició de l'habitatge habitual

Es modifica l'apartat tercer de l'article 2.1.d de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, que resta redactat de la manera següent:

"Tercer. L'habitatge habitual del causant o la causant. Aquesta reducció té un límit de 500.000 euros pel valor conjunt de l'habitatge. Aquest límit conjunt s'ha de prorratejar entre els subjectes passius en proporció a llur participació. Com a resultat del prorrateig, el límit individual per cada subjecte passiu no pot ésser inferior a 180.000 euros.

"Aquesta reducció és aplicable al cònjuge o la cònjuge, als descendents o adoptats i als ascendents o adoptants. Els parents col·laterals, per a poder gaudir d'aquesta reducció per adquisició de l'habitatge habitual, han d'ésser més grans de seixanta-cinc anys i haver conviscut amb el causant o la causant durant els dos anys anteriors a la seva mort.

"Es considera habitatge habitual el que s'ajusta a la definició i als requisits establerts per la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques. L'habitatge, un traster i fins a dues places d'aparcament es poden considerar conjuntament com a habitatge habitual, malgrat que no hagin estat adquirits de manera simultània en unitat d'acte, si estan situats al mateix edifici o complex urbanístic i es troben, en el moment de la transmissió, a disposició de llurs titulars, sense haver estat cedits a tercers.

"Si en el moment de la realització del fet imposable el causant o la causant tenia la residència efectiva en un altre domicili del qual no era titular, també té la consideració d'habitatge habitual el que tenia aquesta consideració fins a qualsevol dia dels deu anys anteriors a la seva mort. La limitació dels deu anys no es té en compte si el causant o la causant ha tingut el seu darrer domicili en un centre residencial o sociosanitari."

Article 25

Reducció addicional

1. Un cop aplicades totes les reduccions a què tingui dret el contribuent o la contribuent, l'excés de base imposable es pot reduir d'un 50% amb els imports màxims següents per a cada grup:

a) Grup I: 125.000 euros.

b) Grup II:

- Cònjuge: 150.000 euros.

- Fill o filla: 125.000 euros.

- Resta de descendents: 50.000 euros.

- Ascendents: 25.000 euros.

2. En les adquisicions per contribuents dels grups III i IV no és aplicable cap reducció addicional.

3. El percentatge i els imports màxims establerts per l'apartat 1 es redueixen a la meitat en el cas que el contribuent o la contribuent opti per aplicar qualsevol de les reduccions i exempcions a què es refereix l'apartat 2 de l'article 22.

Article 26

Règim d'opció de les reduccions personals i addicionals

1. L'opció a què fan referència els articles 22.2 i 25.3 s'ha d'exercitar en el termini de presentació voluntària.

2. Si en el termini de presentació voluntària el contribuent o la contribuent ha manifestat en més d'una ocasió la seva opció de manera diferent en cada cas, s'entén que val l'opció feta en darrer lloc.

3. El dret d'opció no es rehabilita si, com a resultat de la comprovació administrativa, no es reuneixen els requisits d'aplicació d'una o més d'una de les reduccions o exempcions a què fan referència els articles 22.2 i 25.3, ni tampoc si s'incompleixen les regles de manteniment a què resta subjecte el gaudi definitiu de les reduccions o exempcions esmentades.

Article 27

Tarifa

Es modifica l'article 3 de la Llei 21/2001, que resta redactat de la manera següent:

"Article 3. Tarifa

"La quota íntegra de l'impost sobre successions i donacions s'obté aplicant a la base liquidable l'escala següent:

base liquidable

quota íntegra

resta base liquidable

tipus

fins a euros

euros

fins a euros

%

0,00

0,00

50.000,00

7

50.000,00

3.500,00

150.000,00

11

150.000,00

14.500,00

400.000,00

17

400.000,00

57.000,00

800.000,00

24

800.000,00

153.000,00

en endavant

32

Article 28

Coeficients multiplicadors

Es modifica l'article 4 de la Llei 21/2001, que resta redactat de la manera següent:

"Article 4. Quota tributària

"La quota tributària per l'impost sobre successions i donacions s'obté aplicant a la quota íntegra el coeficient multiplicador que correspongui dels que s'indiquen a continuació, establerts en funció del grup de parentiu:

Grau de parentiu

 

 

Grups I i II

Grup III

Grup IV

1

1,5882

2

Article 29

Situacions convivencials d'ajuda mútua

Es modifica l'apartat 1 de la disposició addicional de la Llei 19/1998, del 28 desembre, sobre situacions convivencials d'ajuda mútua, que resta redactat de la manera següent:

"1. Dins l'àmbit de competències assumides per la Generalitat en el marc de la Llei de l'Estat 21/2001, del 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia, les situacions de convivència d'ajuda mútua s'assimilen a la resta de descendents del grup II als efectes de l'aplicació de les reduccions personal i addicional i per l'adquisició de l'habitatge habitual del causant o la causant."