Febrer 2010 - LA SUCCESSIÓ DEL CÒNJUGE VIDU I DEL CONVIVENT SUPERVIVENT EN UNIÓ ESTABLE DE PARELLA A CATALUNYA

LA SUCCESSIÓ DEL CÒNJUGE VIDU I DEL CONVIVENT SUPERVIVENT EN UNIÓ ESTABLE DE PARELLA A CATALUNYA

 

La Llei 10/2008, 10 de juliol, Llibre IV del Codi Civil de Catalunya, ha introduït importants novetats en la successió intestada del cònjuge vidu i del convivent, atribuint idèntics drets successoris a les parelles casades i a les parelles de fet, ja siguin homosexuals o heterosexuals, fins al punt que es deroguen diversos articles de la Llei d’Unions Estables de Parella, on es concedien drets successoris únicament a les unions estables de parella homosexuals.

 

Principis de la reforma:

1.- El cònjuge vidu i el convivent supervivent succeeixen al consort o convivent difunt ab intestat en defecte de fills o descendents.

 

2.- Si el cònjuge vidu o el convivent supervivent concorren en la successió amb els fills o descendents del causant, tenen dret a l’usdefruit universal de l’herència.

 

Aquest usdefruit s’estén a les llegítimes, d’acord amb la nova regulació del dret successori a Catalunya.

 

El cònjuge vidu o el convivent supervivent poden optar per commutar l’usdefruit universal per l’atribució d’una quarta part alíquota de l’herència i , a més, l’usdefruit de l’habitatge conjugal o familiar.

 

Aquesta opció pot exercir-se en el termini d’un any a comptar de la mort del causant i s’extingeix si el cònjuge vidu o el convivent supervivent accepten de forma expressa l’adjudicació de l’usdefruit universal.

 

En tot cas, només es pot demanar l’atribució de l’usdefruit de l’habitatge conjugal o familiar si aquest bé forma part de l’actiu hereditari i el causant no ha disposat del mateix en codicil o en pacte successori.

 

Si el vidu o el convivent supervivent era copropietari de l’esmentat bé junt amb el causant, l’usdefruit s’estén a la quota que pertanyia a aquest.

 

Per a calcular la quarta part alíquota de l’herència, es pren el valor dels béns de l’actiu hereditari líquid en el moment de la mort del causant i es descompten els béns disposats en codicil o en pacte successori i, si cal, el valor de l’usdefruit de l’habitatge que també s’atribueix al cònjuge vidu o al convivent supervivent, però no les llegítimes.

 

La quarta part alíquota de l’herència pot pagar-se adjudicant béns de l’herència o amb diners, a elecció de l’hereu, amb les regles del llegat de part alíquota.

 

3.- L’usdefruit universal de l’herència del cònjuge vidu o convivent supervivent queda exclòs en alguns casos:

-         llegats ordenats en codicil

-         atribucions particulars ordenades en pacte successori a favor d’altres persones

-         donacions per causa de mort.

 

4.- L’usdefruit universal no s’extingeix per contreure nou matrimoni o per conviure amb una altra persona.

 

5-. El cònjuge vidu o el convivent en unió estable de parella supervivent no té dret a succeir ab intestat al causant, si en el moment de l’obertura de la successió es troba separat judicialment o de fet o si es troba pendent una demanda de divorci, separació o nul.litat matrimonial, llevat que els cònjuges s’haguessin reconciliat.