Gener 2010 - Novetats tributàries any 2010

Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (Llei 26/2009. BOE 23.12.09) i d’altres normes estatals

 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impost sobre Societats

 

 

 

 

 

Impost sobre Béns Immobles

 

 

 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 

 

 

 

 

Taxes

 

 

 

Interès legal i de demora de diner

 

 

 

 

 

 

LLEI 25/2009, DEL 23 DE DESEMBRE, DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LLEI 26/2009, DE 23 DE DESEMBRE, DE MESURES FISCALS, FINANCERES I ADMINISTRATIVES (DOGC 31/12/09)

 

 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

 

 

 

 

 

Impost sobre Successions i Donacions

 

 

 

 

 

 

 

 

Interès legal i de demora