Abril 2010 - Projecte de Llei del Llibre 2n del Codi Civil de Catalunya, en matèria de família

 

            El Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya, actualment en tramitació, comportarà alguns canvis substancials en quant als efectes de la separació, el divorci, la nul·litat i la ruptura de parelles de fet. Entre altres qüestions, i excepte variacions de darrera hora, s’establirà com a principi la guarda i custòdia compartida dels fills, la possibilitat de la substitució de l’ús de l’habitatge per una compensació econòmica i altres:

 

            1-. L’Autoritat Judicial procurarà mantenir la responsabilitat parental compartida.

 

            2-. els avis i els germans gran que no visquin en el mateix domicili que els menors, podran ser part en els procediments de cares a un possible règim de visites al seu favor.

 

            3-. Es preveu la possibilitat de substitució de la pensió compensatòria per l’entrega d’una quantitat a tant alçat.

 

            4-. Es preveu també la possibiliat de substituir l’ús del domicili familiar pel pagament d’una prestació dinerària.

 

                        Cal afegir que la disposició transitòria tercera del projecte recull la possibilitat d’instar una modificació de les mesures acordades en una sentència anterior, precisament sobre la base d’aquesta nova regulació, cosa que pot comportar un important increment de la litigiositat.