Abril 2010 - MODIFICACIONS FISCALS INTRODUÏDES PEL REIAL DECRET-LLEI 2/2010, DE 9 D’ABRIL, DE MESURES PER A L’IMPULS DE LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA I EL TREBALL.

MODIFICACIONS FISCALS INTRODUÏDES PEL REIAL DECRET-LLEI 2/2010, DE 9 D’ABRIL, DE MESURES PER A L’IMPULS DE LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA I EL TREBALL.

 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

 

-         Art. 1 RD Llei 6/2010.- Afegeix una disposició addicional vigèsima novena en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni (PP/LEG/3746)

 

 

-         Art. 17 RD Llei 6/2010.- Afegeix lletra h) a l’apartat 2 de l’art. 42, de la Lley 45/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Perones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.

 

 

 

Impost sobre el Valor Afegit i Impost General Indirecte Canari

 

-         Art. 2 RD Llei 6/2010.- Modificació art. 8 i 91 en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

 

 

-         Art. 7 RD Llei 6/2010.- Modifica article 80 Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

 

 

-         Art. 16 RD Llei 6/2010.- Modifica art. 91 Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el Valor Afegit.

 

 

-         Disposició Transitòria Segona RD Llei 6/2010.-

 

 

Impost sobre Societats

 

-         Art. 6 RD Llei 6/2010.- Modificació Disposició Addiocional Desena del text refós de la Llei de l’Impost sober Societats, aprobat pel Real Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març.

 

 

-         Art. 12 RD Llei 6/2010.-

 

 

-         Art. 13 RD llei 6/2010.- Modifica art. 57 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2010.

 

 

Operacions Vinculades

 

-         Art. 14 RD Llei 6/2010.- Modificació de art. 16 del text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, aprobat per el Real Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març.

 

 

 

Dret Concursal

 

-         Art. 4 RD Lley 6/2010.- Modificació de art. 49, 208 209 Llei 20/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

 

 

-         Art. 5 RD Llei 6/2010.- Modificació art. 13, 34 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions