Abril 2010 - Millora dels requisits i dels terminis per a recuperar l’IVA en el cas de crèdits incobrables

Reial Decret Llei 6/2010 –millora dels requisits i dels terminis per a recuperar l’IVA en el cas de crèdits incobrables.

Per a poder recuperar l’IVA de les factures totalment o parcialment incobrables de clients no declarats en concurs de creditors, es suficient, des del 14 d’abril de 2010, mitjançant un requeriment notarial.

En cas de crèdits deguts per un entitat o organisme públic, només cal una certificació expedida per l’òrgan competent en el qual consti el reconeixement de l’obligació a càrrec del mateix i la seva quantia.

Per als empresaris o professionals amb un volum d’operacions de l’any natural immediat anterior no superior als 6.010.121,04€, es fixa termini més reduït per a poder tramitar la recuperació de l’IVA. N’hi ha prou amb el transcurs de sis mesos (abans era un any) des de la meritació de l’Impost, sense que s’hagi obtingut el cobrament de tot o part del crèdit.

Pasat aquest termini, l’empresari disposarà d’un termini de tres mesos per a modificar la base imposable mitjançant l’expedició i remissió de la factura rectificativa en la qual es rectifiqui o, si s’escau, s’anul·li la quota repercutida.

En el termini de 1 mes a contar des de la data de la factura rectificativa cal comunicar a la AEAT la citada modificació.