Juny 2010 - IMPOST SOBRE SUCCESSIONS - NOUS TIPUS, REDUCCIONS i TARIFES APLICABLES

IMPOST SOBRE SUCCESSIONS

NOUS TIPUS, REDUCCIONS i TARIFES APLICABLES

(Llei 26/2009 de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives de la Generalitat de Catalunya en l’Impost de Successions. (D.O.G.C. 31/12/09)

I.                   a) Reduccions personals, aplicables a la base imposable per raó del parentiu amb el causant(aplicables en un 100% a partir de l’1 de juliol de 2011):

 

GRUP I - Les adquisicions per:

-         Descendents i adoptats menors de 21 anys, podran reduir la quantitat de 275.000€ (fins el 31 de desembre 2009 la reducció per aquest concepte era de 18.000´- €) més 33.000€ per cada any de menys de 21 anys que tingui el causahavent fins a un límit de 539.000€ (fins el 31 de desembre de 2009 la reducció per a aquest concepte era de 12.000€ per any amb un límit de 114.000€).

 

GRUP II - Les adquisicions per:

-         Cònjuges: podran reduir la quantitat de 500.000€ (fins el 31 de desembre de 2009 la reducció per aquest concepte era de 18.000€).

-         Fills i adoptats de 21 anys o més, podran reduir la quantitat de 275.000€ (fins el 31 de desembre de 2009 la reducció per aquest concepte era de 18.000€).

-         Resta de descendents, ascendents i adoptants: podran reduir la quantitat de 100.000€ (fins el 31 de desembre de 2009 la reducció per aquest concepte era de 18.000€).

 

GRUP III - Les adquisicions per:

-         Col·laterals de 2on i 3er grau, és a dir germans i nebots, podran reduir la quantitat de 50.000€ (fins el 31 de desembre de 2009 la reducció per aquest concepte era de 9.000€).

-         Ascendents i descendents per afinitat - podran reduir la quantitat de 50.000€ (fins el 31 de desembre de 2009 la reducció per aquest concepte era de 9.000€).

 

GRUP IV - Adquisicions per col·laterals de 4rt grau o més i estranys (no parents) - no s’aplica cap reducció, com passava amb la regulació anterior.

Aquestes reduccions s’aplicaran gradualment: a) fins el 30.06.2010 s’aplicaran en un 25%; b) de l’1.07.2010 fins al 30.06.2011 en un 62.5% i c) a partir de l’1.04.2011 en un 100%.

Si el contribuent opta por aplicar qualsevol de les reduccions i exempcions aplicables per raó de l’empresa familiar, empresa individual o activitat professional, explotacions agràries o d’altres que hi pugui haver i que depenguin de la concurrència de determinats requisits, les reduccions personals abans esmentades es reduiran totes elles en un 50%.

El contribuent haurà d’optar per una o altra reducció durant el termini de presentació voluntària.

Caldrà anar amb compte, doncs si s’opta per una de ‘aquestes reduccions i després com a resultat de la comprovació administrativa no son d’aplicació, es perdrà el dret a aplicar les altres reduccions.

 

I.                   b) Reducció per a persones de més de 75 anys

Les adquisicions per persones de 75 anys o més, podran aplicar una reducció de 275.000€. Aquesta reducció és incompatible amb les reduccions per discapacitat establertes per l’article 2.1 b de la Llei 21/2001 de 28 de desembre. Caldrà valorar quina és més favorable en cada cas.

I.                   c) Reducció per l’adquisició de l’habitatge habitual

 

L’import a reduir de la Base Imposable per aquest concepte és de 500.000€, a prorratejar entre els hereus amb un límit individual per a cada hereu de 180.000€. S’amplia el concepte d’habitatge habitual (traster i fins a dues places d’aparcament) i s’inclouen, amb certes limitacions temporals, els supòsits en els que la residència efectiva del causant es trasllada a un altre domicili del que no és titular.

 

I.                   d) Reduccions Addicionals

Si un cop aplicades totes les reduccions a que tingui dret el contribuent, encara queda una base imposable, aquesta base imposable es podrà reduir en un 50%, sempre i quan es tracti d’un contribuent del GRUP I o II i no es sobrepassin els següents límits:

 

GRUP I

Descendents/adoptats menys de 21 anys – 125.000€

GRUP II

Cònjuge – 150.000€

Fill/a – 125.000€

Resta descendents – 50.000€

Ascendents – 25.000€

Aquestes reduccions s’aplicaran també gradualment (fins el 30.06.2010 s’aplicaran en un 25%, de l’1.07.2010 fins al 30.06.2011 en un 62.5% i a partir de l’1.07.2011 en un 100%).

En cas que el contribuent opti per aplicar qualsevol de les reduccions i exempcions aplicables per raó de l’empresa familiar, empresa individual o activitat professional, explotacions agràries o d’altres que depenguin de la concurrència de determinats requisits, els percentatges i límits màxims de les “Reduccions addicionals” abans esmentades es reduiran totes elles a la meitat.

 

TARIFA

S’ha simplificat l’escalat de la base liquidable, que s’ha reduït a 5 trams (amb la legislació anterior i havia 16 trams progressius de 8.000€ cadascun) i també s’han simplificat els tipus impositius al quedar reduïts a 5 tipus diferents davant dels 16 anteriors.

 

Tram de la Base liquidable

 

  De 0€ a 50.000€

 

  De 50.000€ a 150.000€

 

  De 150.000€ a 400.000€

 

  De 400.000€ a 800.000€

 

  De 800.000€ en endavant

Tipus Impositiu

 

7%

 

11%

 

17%

 

24%

 

32%

 

COEFICIENTS MULTIPLICADORS

 Es suprimeixen els coeficients multiplicadors en funció del patrimoni preexistent de l’adquirent, mantenint-se els coeficients multiplicadors en funció del parentiu amb el causant: per els adquirents dels Grups I i II es segueix aplicant un coeficient de l’1, per als adquirents del Grup III es segueix aplicant el coeficient de l’1,5882 i per als adquirents del Grup IV el coeficient del 2.

  

SITUACIONS CONVIVENCIALS D’AJUDA MÚTUA

 Es milloren les reduccions aplicables a les situacions convivencials d’ajuda mútua. Els seran d’aplicació les “reduccions personals”, “les reduccions addicionals”, i les “reduccions per adquisició de l’habitatge habitual” previstes per als parents del Grup II (en la legislació vigent fins al 31.12.2009 aquestes situacions convencionals eren assimilades als parents del Grup III).

 

 AJORNAMENT DEL PAGAMENT DE L’IMPOST

 S’ha allargat el període d’ajornament del deute tributari sense necessitat de prestar garantia, que s’allarga fins a dos anys (abans era d’un any), amb els següents requisits:

 -         Que es presenti la sol·licitud dins del període reglamentari

 -         Es tracti d’herències causades en el període que va de l’1 d’agost de 2009 fins al 31 de desembre de 2011

 -         Que entre els bens heretats no existeixi líquid ni béns de fàcil realització suficients per pagar el deute

  

REDUCCIONS PERSONALS en la base imposable

Esquema de les principals modificacions introduïdes per la Llei 26/2009 de 23 de desembre, de mesures fiscals,

financeres i administratives de la Generalitat de Catalunya en l’Impost de Successions. (D.O.G.C. 31/12/09)

 

Reducció

% aplicable del 1.01.10 al 30.06.10

% aplicable del 1.07.10 al 30.06.11

% aplicable del 1.07.11 endavant

 

 

25%

62.50%

100%

Grup I

Descendents i adoptats menys de 21 anys

275.000€ 33.000€ per any de menys de 21 anys fins al límit de 539.000€

68.750€ 8.250€

 

Límit de 134.750€

171.875€ 20.625€

 

Límit de 336.875€

275.000€ 33.000€

 

Límit de 539.000€

Grup II

Descendents i adoptats de 21 anys o més

 

 

 

 

Cònjuge

500.000€

125.000€

310.000€

500.000€

Fill o filla

275.000€

68.750€

171.875€

275.000€

Resta de descendents

150.000€

37.500€

93.750€

150.000€

Ascendents adoptants

100.000€

25.000€

62.500€

100.000€

Grup III

Col·laterals de 2on grau i 3er grau, ascendents i descendents per afinitat

50.000€

12.500€

31.250€

50.000€

 Grup IV

Col·laterals 4rt grau o més grau

0€

0€

0€

0€

Persones de 75 anys o

275.000€

68.750€

171.875€

275.000€

 

 

 

REDUCCIONS PERSONALS en la base imposable en el cas

que s’opti per altres reduccions o exempcions

D’optar el contribuent per aplicar qualsevol altres exempcions i reduccions

previstes en la legislació vigent (empresa familiar, explotació agrària, empresa individual, etc.),

a excepció de l’habitatge habitual,

les Reduccions personals es redueixen a la meitat.

 

Reducció

% aplicable del 1.01.10 al 30.06.10

% aplicable del 1.07.10 al 30.06.11

% aplicable del 1.07.11 endavant

 

 

25%

62.50%

100%

Grup I

Descendents i adoptats menys de 21 anys

137.500€ 316.500€ per any de menys de 21 anys fins al límit de 269.500€

19.375€ 4.125€

 

Límit de 67.375€

85.937,50€ 10.312,50€

 

Límit de 168.437,50€

137.500€ 16.500€

 

Límit de 269.500€

Grup II

Descendents i adoptats de 21 anys o més

 

 

 

 

Cònjuge

250.000€

62.500€

310.000€

250.000€

Fill o filla

137.500€

34.375€

171.875€

137.500€

Resta de descendents

75.000€

18.750€

93.750€

75.000€

Ascendents adoptants

50.000€

12.500€

62.500€

50.000€

Grup III

Col·laterals de 2on grau i 3er grau, ascendents i descendents per afinitat

25.000€

6.125€

31.250€

25.000€

 

 

 

REDUCCIÓ PER HABITATGE HABITUAL

S’amplia el concepte d’habitatge i s’inclouen, amb certes limitacions temporals,

els casos en els que la residència efectiva del causant es traslladen a un altre

domicili del que no és titular.

Concepte Habitatge habitual

Import reducció

Beneficiats

Requisits Trasllat a un altre domicili

- Reunir requisits IRPF

 

- habitatge 1 traster fins a 2 places pàrking situats en el mateix edifici o comlpexe urbanístic

- 500.000€ a prorratejar entre els hereus

 

- Límit individual resultant prorrateig no inferior a 180.000€

- Cònjuge

 

- Descendents o adoptats

 

- Ascendents o adoptants

 

- Parents col·laterals de

65 anys que hagin conviscut amb el causant durant els 2 anys

anteriors a la mort

- Residència efectiva en

un domicili del que no és titular

 

- El trasllat va tenir lloc

dins dels 10 anys

anteriors a la defunció

 

- No hi ha limitació

temporal si el darrer domicili és un centre residencial o sociosanitari

 

 

 

REDUCCIONS ADDICIONALS

Un cop aplicades totes les reduccions, l’excés en la base imposable es pot reduir en un 50% amb els imports màxims i per part dels contribuents següents [D’optar el contribuent per aplicar qualsevol altre exempció i reduccions previstes en la legislació vigent – empresa familiar, explotació agrària, empresa individual, etc. –, a excepció de la de l’habitatge habitual, les “Reduccions addicionals” es redueixen a la meitat]:

 

Reducció

% aplicable del 1.01.10 al 30.06.10

% aplicable del 1.07.10 al 30.06.11

% aplicable del 1.07.11 endavant

 

 

25%

62,50%

100%

Grup I

125.000€

31.250€

78.125€

125.000€

Grup II

 

 

 

 

Cònjuge

150.000€

37.500€

93.750€

150.000€

Fill o filla

125.000€

31.250€

78.125€

125.000€

Resta de descendents

50.000€

12.500€

31.250€

50.000€

Ascendents adoptants

25.000€

6.250€

15.625€

25.000€

 

 

 

TARIFA – TIPUS IMPOSITIUS

L’escala de la tarifa/tipus de gravamen de l’impost de successions i donacions es simplifica.

Base liquidable

Quota íntegra

Reste base liquidable SINS

Tipus %

0,00

0,00

50.000,00

7

50.000,00

3.500,00

150.000,00

11

150.000,00

14.500,00

400.000,00

17

400.000,00

57.000,00

800.000,00

24

800.000,00

153.000,00

en endavant

32

 

 

COEFICIENTS MULTIPLICADORS

El Coeficient multiplicador de la Quota íntegra per obtenir la Quota tributaria, deixa de tenir en compte el patrimoni preexistent del contribuent.

Grau de parentesc

Coeficient multiplicador

Grup I i II

1

Grup III

1.5882

Grup IV

2

SITUACIONS DE CONVIVÈNCIA D’AJUDA MÚTUA

Als efectes de l’aplicació de les Reduccions personals, les reduccions addicionals i les reduccions per adquisició de l’habitatge habitual, les situacions de convivència d’ajuda mútua passen a assimilar-se als descendents de Grup II.