Setembre 2012 - Actualitat - Impugnació d'acords de comunitat de propietaris contraris a la Llei

D'acord amb la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el termini per a la impugnació d’un acord comunitari contrari a la Llei és d’UN ANY:

 

"... Així les coses, cal ressenyar que aquest TSJC comparteix plenament la tesi continguda i emparada per la sentencia, de l’Audiència Provincial de Girona, objecte del recurs quan diu que: “la opción interpretativa que la Sala considera más acertada es la que propugna que se trata de un olvido u involuntaria omisión legislativa y que el plazo de impugnación de los acuerdos contrarios a las leyes es de un año, al entender que el régimen de impugnación al que se someten los acuerdos contrarios a las leyes es el mismo que el previsto para los acuerdos contrarios a los estatutos o al título constitutivo, estando estos tres supuestos contemplados en un solo bloque en el apartado a) del mismo art. 553-31-1, mientras que en el apartado b) se alude conjuntamente al resto de loa acuerdos susceptibles de impugnación, es decir, los que sean contrarios a los intereses de la comunidad o gravemente perjudiciales para un propietario”.

Realment, atribuir a  la susdita acció impugnativa un termini de dos mesos, resultaria difícil d’entendre i de justificar, i no només per l’escàs termini temporal del qual es disposaria per a l’exercici d’aquesta acció, fet que dificultaria en gran manera el dret a la tutela judicial efectiva, sinó també i primordialment perquè davant  la transcendència d’un acord contrari a la llei, no sembla lògic ni coherent ni raonable que es limiti la impugnació a un termini tan breu, convalidant un acte que hauria de ser considera nul, tan sols dos mesos després d’haver estat adoptat.

Per això, la solució, emparada per la sentencia que aquí es recorre, que el termini per a la impugnació d’un acord contrari a la llei és d’un any i que, en conseqüència, estima la demanda formulada dins de l’esmentat termini i declara la nul·litat del referit acord comunitari, és la més lògica i la més acord a la raó i al sentit comú, ja que esdevindria inentendible i incoherent que el termini per a la impugnació d’un acord contrari a la llei, fos substancialment més curt que el termini per a la impugnació d’acords contraris als estatuts o al títol constitutiu i això, sobretot, quan en molts supòsits la llei i el títol constitutiu, en alguns dels acords a adoptar es troben íntimament lligats entre ells – vegeu l’article 553.25 del CCC-. Per tant, atenent a una interpretació sistemàtica de la norma, s’han d’incloure en un sol bloc en l’apartat a) de l’article 553- 31.1, junt als acords contraris a les lleis.

.../... Una vegada dit això, cal afegir que aquesta solució coincideix així mateix amb la que preveu l’article 18.3 de la llei de la propietat horitzontal, 49/1960, de 21 de juliol, modificada per la Llei 8/1999, de 6 d’abril, que diu:

“ 3. La acción caducarà a los tres meses de adoptarse el acuerdo por la Junta de Propietarios, salvo que se trate de actos contrarios a la Ley o a los estatutos, en cuyo caso la acció caducarà al año”.

 .../... 

8.- Atès al que s’ha assenyalat en la present resolució, es fixa l’interès cassacional  de la matèria que ha estat objecte del recurs, o sigui, que, degut a la omissió involuntària del legislador en l’apartat a) de l’article 553-31.1 del CCCat, el termini per a la impugnació d’un acord comunitari contrari a la Llei és d’UN ANY."

 

Recurs de cassació i extraordinari per infracció processal núm. 237/2010, sentència núm. 51/2012, de 6 de setembre.