Warning: mail() has been disabled for security reasons in /var/www/consilium.cat/datos/web/secure.php on line 1091
Consell, Assessorament & Defensa Jurídica

Àrees de treball

Processos d'execució

. Execució de títols judicials (sentències, interlocutòries) . Execució de títols canviaris (lletres de canvi, pagarés, xecs) . Execució d’escriptures notarials de reconeixement de... Més…

Dret processal civil

. Responsabilitat contractual i extra-contractual . Productes defectuosos . Responsabilitat professional . Reclamacions de deutes . Validesa, interpretació, compliment, resolució i execució de contractes .... Més…

Dret successori

Declaracions d’hereus Herències Testaments (assessorament, redacció, execució i impugnació) Testament vital i voluntats anticipades Fideïcomisos Llegítimes Determinació i... Més…

Dret de família i estat civil

Adopcions Expedients de Registre Civil (canvi de nom, inscripcions fora de termini de naixement i de defunció, etc.) Accions de paternitat i filiació Dret matrimonial (capítols matrimonials, separació,... Més…

Arbitratge

. Tramitació de procediments arbitrals . Execució de laudes arbitrals . Anulació i revisió de laudes arbitrals Més…

Dret immobiliari

. Contractació relacionada amb la construcció i la promoció immobiliària . Defectes constructius . Accions judicials relacionades amb la construcció i la promoció d’edificacions .... Més…

Dret mercantil

. Constitució, modificació, dissolució i liquidació de societats mercantils . Accions de responsabilitat d’administradors . Impugnació d’acords socials . Conflictes entre socis .... Més…

Contractació civil i mercantil

. Propietat, possessió i transmissió de béns i drets (compravenda, donació, dació, permuta, usdefruit, etc.) . Arrendaments urbans i rústics . Contractes d’agència, franquícia,... Més…