Contractació civil i mercantil

. Propietat, possessió i transmissió de béns i drets (compravenda, donació, dació, permuta, usdefruit, etc.)

. Arrendaments urbans i rústics

. Contractes d’agència, franquícia, distribució, concessió, transport i altres

. Validesa, interpretació i execució de contractes civils i mercantils