Dret immobiliari

. Contractació relacionada amb la construcció i la promoció immobiliària

. Defectes constructius

. Accions judicials relacionades amb la construcció i la promoció d’edificacions

. Contractació en general (compravenda, donació, permuta, hipoteca, dret de superfície, usdefruit, etc.)

. Constitució, extinció i redempció de censos i emfiteusi

. Cancel·lació de gravàmens al Registre de la Propietat

. Tramitació d’expedients de domini per a la immatriculació de finques, la inscripció de major cabuda i la continuació del tracte successiu interromput.

. Accessió

. Adquisició de la propietat i altres drets per usucapió

. Arrendaments

. Propietat horitzontal

. Rescissió per lesió ultra dimidium (engany a mitges)