Dret de família i estat civil

Adopcions

Expedients de Registre Civil (canvi de nom, inscripcions fora de termini de naixement i de defunció, etc.)

Accions de paternitat i filiació

Dret matrimonial (capítols matrimonials, separació, divorci, nul•litat, ruptura de parella de fet, mesures provisionals, modificació de mesures, dissolució i liquidació del règim econòmic matrimonial)

Emancipacions, incapacitacions i auto-tutela

Declaració d’absència i declaració de mort