Processos d'execució

. Execució de títols judicials (sentències, interlocutòries)

. Execució de títols canviaris (lletres de canvi, pagarés, xecs)

. Execució d’escriptures notarials de reconeixement de deute

. Execució d’hipoteques, pignoracions i altres drets reals de garantia

. Execució de garanties personals (aval, fiança) i accions de reemborsament

. Execució de sentències estrangeres i de laudes arbitrals

. Execució provisional de sentències