Llei 5/2020, de 29 d’abril A partir del dia 1 de maig de 2020, són d’aplicació diverses reformes: 1-. Reintroducció dels coeficients multiplicadors en funció del patrimoni preexistent per contribuents dels grups I i II (cònjuge, parella estable, descendents i...