Consilium

Àrees de treball

Arbitratge

Tramitació de procediments arbitrals.

Execució de laudes arbitrals.

Recursos d’anulació i revisió de laudes arbitrals.

Contractació civil i mercantil

Propietat, possessió i transmissió (compravenda, donació, dació, permuta, etc.) de béns i drets.

Arrendaments urbans i rústics.

Contractes d’agència, franquícia, distribució, concessió i transport.

Validesa, interpretació i execució de contractes civils i mercantils.

Dret de família i estat civil

Adopcions.

Expedients de Registre Civil (canvi de nom, inscripcions fora de termini de naixement, defunció, etc.).

Accions de paternitat i filiació.

Dret matrimonial (capítols matrimonials, separació, divorci, nul·litat, ruptura de parella de fet, mesures provisionals, modificació de mesures, dissolució i liquidació del règim econòmic matrimonial).

Emancipacions, incapacitacions i autotutela.

Declaració d’absència i declaració de mort.

Dret immobiliari

Contractació relacionada amb la construcció i la promoció immobiliària.

Defectes constructius.

Accions judicials relacionades amb la construcció i promoció d’edificacions.
Contractació en general (compravenda, donació, permuta, hipoteca, dret de superfície, usdefruit, etc.).

Constitució i extinció de censos i emfiteusi.

Cancel.lació de gravamens al Registre de la Propietat.

Tramitació d’expedients de domini per a la immatriculació de finques, la inscripció de major cabuda i la continuació del tracte successiu interromput.

Accessió.

Arrendaments.

Propietat horitzontal.

Rescissió per lesió ultra dimidium.

Dret mercantil

Constitució, modificació i extinció de societats mercantils.

Accions de responsabilitat d’administradors.

Impugnació d’acords socials.

Conflictes entre socis.

Contractació mercantil.

Competència deslleial.

Dret successori

Declaracions d’hereus.

Herències.

Testaments (assessorament, redacció, execució i impugnació).

Testament vital i voluntats anticipades.

Fideïcomisos.

Llegítimes.

Determinació i detracció de quarta trebeliànica, quarta falcídia i quarta vidual.

Partició i divisió d’herència.

Processal civil

Responsabilitat contractual i extracontractual.

Productes defectuosos.

Responsabilitat professional.

Reclamacions de deutes.

Validesa, interpretació, compliment, resolució i execució de contractes.

Processos monitoris.

Mesures cautelars.

Diligències preliminars al judici.

Validesa de resolucions estrangeres.

Processos d’execució

Execució de títols judicials (sentències, interlocutòries).

Execució de títols canviaris (lletres de canvi, pagarés, xecs).

Execució d’escriptures notarials de reconeixement de deute.

Execució d’hipoteques, pignoracions i altres.

Execució de garanties personals (aval, fiança) i d’accions de reemborsament.

Execució de sentències estrangeres i de laudes arbitrals.

Execució provisional de sentències.

Contacte

C/ Ferran Agulló, 7, entresòl - 2a
17002 - Girona - Tel. 972 227 227

consell@consilium.cat

Horari

De 9:30 a 13:00 i de 16:00 a 19:00,
de dilluns a divendres.