Reforma de l’Impost sobre successions i donacions a Catalunya

Llei 5/2020, de 29 d’abril

A partir del dia 1 de maig de 2020, són d’aplicació diverses reformes:

1-. Reintroducció dels coeficients multiplicadors en funció del patrimoni preexistent per contribuents dels grups I i II (cònjuge, parella estable, descendents i  ascendents). Això comporta un augment de la quota tributaria per a aquestes persones. El coeficient multiplicador s’aplica per trams fins al multiplicador x1,2, depenent del patrimoni preexistent:

De 0 a 500.000,00 €:   1,00
De 500.000.01 a 2.000.000,00 €:   1,10
De 2.000.000.01 a 4.000.000,00 €:  1,15
Més de 4.000.000,00 €:  1,20

 

2-. Modificació de les bonificacions de la quota. Les bonificacions sobre la quota resultant eren fins era del 99% per al cònjuge o parella estable. Per als descendents i ascendents anava entre el 20 % i el 99%, depenent de la base imposable de l’herència. Després de la reforma, queden entre el 20% i el 99 %, subjecte a aquesta escala:

 

a) Contribuents del grup I (descendents menors de 21 anys).

Base imposable Bonificació (%) Resta base Bonificació marginal (%)
     0,00  0,00 100.000,00 99,00
 100.000,00 99,00 100.000,00 97,00
 200.000,00 98,00 100.000,00 95,00
 300.000,00 97,00 200.000,00 90,00
 500.000,00 94,20 250.000,00 80,00
 750.000,00 89,47 250.000,00 70,00
1.000.000,00 84,60 500.000,00 60,00
1.500.000,00 76,40 500.000,00 50,00
2.000.000,00 69,80 500.000,00 40,00
2.500.000,00 63,84 500.000,00 25,00
3.000.000,00 57,37 en endavant 20,00

 

b) Resta de contribuents del grup II (cònjuge, parella estable, ascendents i descendents de 21 anys o més):

 Base imposable Bonificació (%) Resta base Bonificació marginal (%)
    0,00  0,00 100.000,00 60,00
 100.000,00 60,00 100.000,00 55,00
 200.000,00 57,50 100.000,00 50,00
 300.000,00 55,00 200.000,00 45,00
 500.000,00 51,00 250.000,00 40,00
 750.000,00 47,33 250.000,00 35,00
1.000.000,00 44,25 500.000,00 30,00
1.500.000,00 39,50 500.000,00 25,00
2.000.000,00 35,88 500.000,00 20,00
2.500.000,00 32,70 500.000,00 10,00
3.000.000,00 28,92 en endavant   0,00

 

 

3-. Pèrdua del dret a la bonificació. Els contribuents dels grups I i II (cònjuge, parella estable, ascendents i descendents) no tindran dret a la bonificació en la quota en el cas que optin per aplicar alguna de  les següents reduccions i exempcions:

a-. Reducció per l’adquisició de bens afectes a l’empresa familiar, participació en negocis familiars, explotacions agràries o forestals o al patrimoni cultural o natural.

b-. Exempcions i reduccions per a la modernització de les explotacions agràries.

c-. Qualsevol altra reducció de la base imposable o exempció que requereixi que el contribuent la sol·liciti i que depengui de la concurrència de determinats requisits el compliment dels quals correspongui exclusivament a la voluntat del contribuent, excepte la reducció que correspongui a l’habitatge habitual del causant que s’aplicarà en tots els casos.

Contacte

C/ Ferran Agulló, 7, entresòl - 2a
17002 - Girona - Tel. 972 227 227

consell@consilium.cat

Horari

De 9:30 a 13:00 i de 16:00 a 19:00,
de dilluns a divendres.